ChildPress News Agency x UN World Children’s Day

“Covering Children’s Rights Now!”

Wie doet er wat voor Kinderrechten?

ChildPress reporters publiceren over de volwassenen die daadwerkelijk wat doen voor kinderrechten.

Op 20 november, vlak voor de verkiezingen, is het Internationale Dag van de Kinderrechten. Daarom organiseren wij een ChildPress Lobby-diner en Persconferentie voor Kinderrechten.

Programma

Locatie: Droog Design, Staalstraat 7B, Amsterdam, van 16:00 tot 19:30 uur.

Politici, media, deskundigen, publiek en kinderreporters gaan in dialoog.

Over ChildPress

Sinds 1948 met het opstellen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens hebben bijna alle landen in de wereld zich verbonden met kinderrechten. ChildPress reporters zoeken naar scholen, gemeenten en landen waar de kinderrechten echt in de praktijk worden gebracht. Met de focus op recht op toegang tot relevante informatie en hun recht om gehoord te worden in belangrijke beslissingen voor kinderen.

ChildPress heeft over de hele wereld pilots gestart, als eerste op De Witte Olifant school in de Nieuwmarktbuurt. Nu eindelijk in 2023 hopen de ChildPress reporters van de Nieuwmarktbuurt het bewijs te leveren dat het mogelijk is om de kinderstem echt te horen en serieus te nemen. Dit met de fantastische hulp van vele locals, zoals Droog Design, Huis De Pinto, de redactie van OpNieuw, de organisatie van de Stadshart Top (Elena Simons), Sandra Rottenberg van de Bewonersraad 1011 en De Boomsspijker (Daan Burger).

Op 20 november de VN Kinderrechten Dag gaat een internationale campagne van start, onder andere vanuit het centrum van Amsterdam, om de democratische principes, de rol van de media en vrijheid van meningsuiting van ieder kind overal in de praktijk te brengen. Maar niet zonder ieders persoonlijke bijdrage…

“Als wij niets doen? 

Wie dan?”

(Uit: Soldaat van Oranje, de musical)

Gratis entree.

ChildPress News Agency x UN International Day of Democracy

On 15 September, ChildPress News Agency will celebrate the UN International Day of Democracy, with a press conference at 15:00 @droog where young reporters will show locals their talents to make freedom of speech and democracy work! Come to experience how they are visualizing the latest news from the Stadshart Top September meeting in Amsterdam Nieuwmarkt.

Op 15 september viert ChildPress News Agency de Internationale Dag van de Democratie van de VN, met een persconferentie om 15.00 uur in @droog waar jonge verslaggevers de lokale bevolking hun talenten laten zien waarmee ze zich inzetten voor vrijheid van meningsuiting en democratie! Kom ervaren hoe zij het laatste nieuws van de Stadshart Top september-bijeenkomst in Amsterdam Nieuwmarkt in beeld brengen.

Democracy and freedom of expression for children

This year, Democracy Day focuses on the importance of media freedom for democracy, peace and achieving the Sustainable Development Goals. Children’s voices need to be heard as they are active members of life in democracy and ChildPress News Agency supports young reporters around the world to publish and deliver their content to grant their right to freedom of expression as set out in the Convention on the Rights of the Child (arts 12 & 13).

Dit jaar staat de Internationale Dag van de Democratie in het teken van het belang van mediavrijheid voor democratie, vrede en het behalen van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. De stemmen van kinderen moeten worden gehoord, aangezien zij actieve leden van het leven in de democratie zijn en ChildPress News Agency ondersteunt jonge verslaggevers over de hele wereld bij het publiceren en leveren van hun inhoud om hun recht op vrijheid van meningsuiting te verlenen, zoals vastgelegd in het Verdrag inzake de rechten van het Kind (art. 12 & 13).

Reporting from local to global

Amsterdam is a perfect example of how the local meets the global, being a cultural reference for visitors from all over the world. Its dynamic life offers a different experience for the citizens living there, especially the neighbours of the Nieuwmarkt neighbourhood and the Red Light District, who are faced not only with intercultural exchange but also with the city’s past as a collective construction zone for the future. In this context, StadsHart Top brings together neighbourhood’s initiatives as a bridge to shared well-being. At their next meeting in September, ChildPress reporters will meet neighbours to report on issues and debates that interest them, the results of which will be shared on 15 September at a press conference and public debate at droog’s Grand Space, where you can experience a live exercise of democracy and participation during the UN Democracy Day.

Amsterdam is een perfect voorbeeld van hoe het lokale het globale ontmoet, aangezien het een culturele referentie is voor bezoekers van over de hele wereld. Het dynamische leven biedt een andere beleving voor de burgers die er wonen, vooral de buren van de Nieuwmarktbuurt en de Wallen, die niet alleen worden geconfronteerd met interculturele uitwisseling, maar ook met het verleden van de stad als collectieve bouwzone voor de toekomst. In dit kader brengt StadsHart Top buurtinitiatieven samen als brug naar gemeenschappelijk welzijn. Tijdens hun volgende bijeenkomst in september zullen ChildPress reporters buren ontmoeten om verslag te doen van kwesties en debatten die hen interesseren, waarvan de resultaten op 15 september zullen worden gedeeld tijdens een persconferentie en publiek debat bij @droog, waar je een levende oefening van democratie en participatie kunt ervaren tijdens de UN Dag van de Democratie.

About ChildPress

Childpress.org helps today’s generation of young global citizens to make their voices heard, by enabling them to take the initiative to establish PressCenters everywhere and to move the world as constructive journalists and publishers. In our publications we follow decision makers who prioritize our topics on safety, climate and access to education: one publication at a time.

Free entrance.

Childpress.org laat de huidige generatie jonge wereldburgers hun stem horen! Als constructieve, jonge journalisten en uitgevers neemt Childpress het initiatief om overal PressCenters op te richten en de wereld in beweging te brengen met onze publicaties. We volgen politici en beslissers die prioriteit geven aan de thema’s die er voor ons echt toe doen: veiligheid, klimaat en toegang tot onderwijs. Meer info: www.childpress.org/

Gratis entree.