ChildPress News Agency x UN International Day of Democracy

On 15 September, ChildPress News Agency will celebrate the UN International Day of Democracy, with a press conference at 15:00 @droog where young reporters will show locals their talents to make freedom of speech and democracy work! Come to experience how they are visualizing the latest news from the Stadshart Top September meeting in Amsterdam Nieuwmarkt.

Op 15 september viert ChildPress News Agency de Internationale Dag van de Democratie van de VN, met een persconferentie om 15.00 uur in @droog waar jonge verslaggevers de lokale bevolking hun talenten laten zien waarmee ze zich inzetten voor vrijheid van meningsuiting en democratie! Kom ervaren hoe zij het laatste nieuws van de Stadshart Top september-bijeenkomst in Amsterdam Nieuwmarkt in beeld brengen.

Democracy and freedom of expression for children

This year, Democracy Day focuses on the importance of media freedom for democracy, peace and achieving the Sustainable Development Goals. Children’s voices need to be heard as they are active members of life in democracy and ChildPress News Agency supports young reporters around the world to publish and deliver their content to grant their right to freedom of expression as set out in the Convention on the Rights of the Child (arts 12 & 13).

Dit jaar staat de Internationale Dag van de Democratie in het teken van het belang van mediavrijheid voor democratie, vrede en het behalen van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. De stemmen van kinderen moeten worden gehoord, aangezien zij actieve leden van het leven in de democratie zijn en ChildPress News Agency ondersteunt jonge verslaggevers over de hele wereld bij het publiceren en leveren van hun inhoud om hun recht op vrijheid van meningsuiting te verlenen, zoals vastgelegd in het Verdrag inzake de rechten van het Kind (art. 12 & 13).

Reporting from local to global

Amsterdam is a perfect example of how the local meets the global, being a cultural reference for visitors from all over the world. Its dynamic life offers a different experience for the citizens living there, especially the neighbours of the Nieuwmarkt neighbourhood and the Red Light District, who are faced not only with intercultural exchange but also with the city’s past as a collective construction zone for the future. In this context, StadsHart Top brings together neighbourhood’s initiatives as a bridge to shared well-being. At their next meeting in September, ChildPress reporters will meet neighbours to report on issues and debates that interest them, the results of which will be shared on 15 September at a press conference and public debate at droog’s Grand Space, where you can experience a live exercise of democracy and participation during the UN Democracy Day.

Amsterdam is een perfect voorbeeld van hoe het lokale het globale ontmoet, aangezien het een culturele referentie is voor bezoekers van over de hele wereld. Het dynamische leven biedt een andere beleving voor de burgers die er wonen, vooral de buren van de Nieuwmarktbuurt en de Wallen, die niet alleen worden geconfronteerd met interculturele uitwisseling, maar ook met het verleden van de stad als collectieve bouwzone voor de toekomst. In dit kader brengt StadsHart Top buurtinitiatieven samen als brug naar gemeenschappelijk welzijn. Tijdens hun volgende bijeenkomst in september zullen ChildPress reporters buren ontmoeten om verslag te doen van kwesties en debatten die hen interesseren, waarvan de resultaten op 15 september zullen worden gedeeld tijdens een persconferentie en publiek debat bij @droog, waar je een levende oefening van democratie en participatie kunt ervaren tijdens de UN Dag van de Democratie.

About ChildPress

Childpress.org helps today’s generation of young global citizens to make their voices heard, by enabling them to take the initiative to establish PressCenters everywhere and to move the world as constructive journalists and publishers. In our publications we follow decision makers who prioritize our topics on safety, climate and access to education: one publication at a time.

Free entrance.

Childpress.org laat de huidige generatie jonge wereldburgers hun stem horen! Als constructieve, jonge journalisten en uitgevers neemt Childpress het initiatief om overal PressCenters op te richten en de wereld in beweging te brengen met onze publicaties. We volgen politici en beslissers die prioriteit geven aan de thema’s die er voor ons echt toe doen: veiligheid, klimaat en toegang tot onderwijs. Meer info: www.childpress.org/

Gratis entree.